Stiftelser og stipenders rolle i samfunnet.

Stiftelser og stipenders rolle i samfunnet.

I dag finnes det mer enn 12 000 allmennyttige stiftelser og ca. 3 000 arbeidsmarkedsstiftelser i Norge. De allmennyttige stiftelsene er først og fremst aktive innenfor områder som forskning, utdanning og sosial virksomhet. Men det har ikke alltid vært slik. Før begynnelsen på 1800-tallet var utdanning det vanligste området, for så å bli erstattet av sosial virksomhet. Fra midten av 1800-tallet fram til våre dager har forskning vært det største området for nye stiftelsesopprettelser

Det at stiftelser opprettes med ulike formål i ulike tidsepoker gjør at man kan slutte at stiftelsessektoren som helhet synes å fylle en fleksibel funksjon i samfunnet. Dette til tross for at enkelte stiftelser paradoksalt nok ofte er ytterst rigide av natur. De samfunnsroller og funksjoner stiftelser har hatt i tidligere tidsepoker forsvinner ikke. Enten eksisterer de parallelt med nye roller og funksjoner, eller så tolkes de på nytt og får ny betydning i dagens samfunn.

- Grupper av stiftelser beveger seg i bølger gjennom årtier og århundrer. De tar med seg sitt tidsbundne formål og sin karakter inn i nye og annerledes situasjoner. Stiftelsene finner seg i nye omgivelser der de forventes å spille andre roller og fylle nye funksjoner i samfunnet. Mulighetene til å permutere eller endre stiftelsers vedtekter gjør denne tilpasningen mulig. Det skal imidlertid sies at det er ytterst vanskelig å endre en stiftelses vedtekter. Normalt gjøres dette dersom det opprinnelige formålet med stiftelsen åpenbart er blitt irrelevant. Stiftelsen støtter f.eks. en yrkesgruppe som ikke lenger eksisterer.