Hvordan påvirker stipender arbeidsledighetstrygd, bostøtte m.m.

Hvordan påvirker stipender arbeidsledighetstrygd, bostøtte m.m.

Arbeidssøkende med arbeidsledighetstrygd

Stipender er ikke inntekt, og det oppstår heller ikke noe ansettelsesforhold mellom stipendgiveren og mottakeren. Utgangspunktet er dermed at et stipend slett ikke skal påvirke din mulighet til å få arbeidsledighetstrygd. Det avgjørende for at du skal få arbeidsledighetstrygd, er at du står til arbeidsmarkedets disposisjon.

Pensjon

Visse periodiske stipender er ifølge en spesiell forordning i Sverige (1983:190, endret 2011:1523) pensjonsgivende etter det som betales pensjonsinnskudd av stipendgiver. Det gjelder periodiske stipender i form av kunstnerbidrag eller langtidsstipender fra Kostnärsnämden og Sveriges Författarfond dersom stipendet utbetales i minst 3 år. Videre omfattes langtidsstipender fra Bildkonstnärsfonden samt arbeidsstipender fra Sveriges Författarfond forutsatt at stipendene utbetales i minst 3 år og ikke er av pensjonskarakter. Øvrige stipender ligger derimot ikke til grunn for beregning av din pensjon.

Familieytelser/Sykepenger

Ingen stipender, enten de er skattefrie eller skattbare periodiske stipender, utgjør arbeidsinntekt, og de påvirker derfor ikke ytelser i henhold til ordninger om familieytelser eller sykepenger. Du kan altså ikke ta med et stipend i inntekten din ved beregning av inntekt som gir grunnlag for sykepenger.

Et stipend inndras normalt ikke ved sykdom. Sykepenger, sykelønn, fødselspenger eller annen inntektsbasert ytelse reduseres heller ikke fordi du har mottatt stipend.

Bostøtte

Skattefrie stipend i Sverige som overstiger 3 000 kr per måned (dvs. totalt 36 000 kr per år) påvirker hvordan bostøtten din beregnes og inngår da i den delen som overstiger dette beløpet. Skattbare stipender påvirker derimot bostøtten fra første krone.

Tilbakebetaling av studiemidler

Her har skattepliktige stipender betydning, og det gjelder i de deler tilbakebetaling av studielån påvirkes av inntekter i selvangivelsen. Gjennomslaget er størst for studielån tildelt mellom januar 1989 – 30. juni 2001, men skattepliktige stipender kan også ha innvirkning på de andre to variantene av lån.